Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 2, Millingen aan de Rijn’

De Millingen aan de Rijn gids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 2, Millingen aan de Rijn’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 2, Millingen aan de Rijn’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan gaat over de sloop van de bestaande agrarische bebouwing ten behoeve van de realisatie van een extra woning. De woning wordt ingepast volgens de éénerf-gedachte en het functieveranderingsbeleid. Ook wordt het perceel landschappelijk ingepast. Vormvrije m.e.r.-beoordeling Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de onderbouwing in het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken. Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 2’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPMOLENSTRAAT2-ONW1 Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw L. Howald, telefoonnummer 06 38 67 94 58. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op de Millingen aan de Rijn gids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Millingen aan de Rijn , deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl
Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Millingen aan de Rijn
  2. 150af2d1f9e13bb1cfe92f661bd27d78

Gerelateerde berichten